# لوگو نام وزارت‌ها توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 وزارت دولت در امور پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی درباره وزارت... 00202104791 وب سایت
2 وزارت دولت در امور صلح وزارت دولت در امور صلح وزارت دولت در امور صلح 00202142622 وب سایت
3 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاریخچه اداره تاریخچه اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث اداره... 00202104926 وب سایت
4 وزارت شهدا و معلولین وزارت شهدا و معلولین تاریخچه وزارت 00202311811 وب سایت
5 وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف ، وزارت کلیدی رسیدگی به امور مذهبی در افغانستا... 02022114251 وب سایت
6 وزارت معادن و پترولیم وزارت معادن و پترولیم .وزارت معادن و پترولیم به عنوان مالک منابع معدنی افغانستان با اجرای مس... 0202304455 وب سایت
7 وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرت و نکنولوژی معلوماتی یکی از وزارت های کلیدی افغانستان به ح... 0202104224 وب سایت
8 وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان که قبلا با نام وزارت شهرسازی و مسکن شن... 0202300712 وب سایت
9 وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مهمترین وزارت های دولت جمهوری اسلامی میبا... 0202101301 وب سایت
10 وزارت سرحدات و قبایل وزارت سرحدات و قبایل یکی از وزارت‌های کلیدی افغانستان به‌شمار می‌رود که وظای... 0202311711 وب سایت
11 وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی یکی از وزارت های تحصیلی و آموزشی کشور بوده که اهداف... 0202500325 وب سایت
12 وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه کشور یکی از وزارت های کلیدی بوده که وظیفه آن گسترش صحت... 0202301374 وب سایت
13 وزارت زراعت آبیاری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چهار سکتور فعالیت می‌کند و وظیفه... 0202922460 وب سایت
14 وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات با دستورالعمل استراتیژی جدید با هدف کاهش فقر،... 0202520458 وب سایت
15 وزارت مالیه وزارت مالیه .وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان یکی از وزارت های مهم بوده که وظیف... 0202924290 وب سایت
16 وزارت صنعت و تجارت وزارت صنعت و تجارت وزارت صنعت و تجارت منحیث یک ارگان پالیسی‌ساز در عرصه‌های فرا... 0202500357 وب سایت
17 وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد به حیث یگانه اداره انسجام وهماهنگ کننده فعالیت های اقتصاد... 0202100428 وب سایت
18 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی م... 0202951389 وب سایت
19 وزارت امور زنان وزارت امور زنان وزارت امور زنان در راستای ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت، بسیج، تشکل و مشارک... 0202946381 وب سایت
20 وزارت ترانسپورت وزارت ترانسپورت .وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های مهم حکومت افغانستان می باشد که مأمور... 0202311957 وب سایت
21 وزارت معارف وزارت معارف وزارت معارف به منظور انکشاف سرمایۀ بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقد... 0202102115 وب سایت
22 وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار امور اجتماعی از نهاد های مهم دولتی میباشد که در هم‌آهنگ... 0202312264 وب سایت
23 وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی یکی از وزارت های کلیدی بوده که استقلال، تمامیت ارضی، حر... 0202661467 وب سایت
24 وزارت عدلیه وزارت عدلیه وزارت عدليه یکی از اداره های مرکزی حکومت می ب... 0796079169 وب سایت
25 وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه .وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت می باشد... 0202100371 وب سایت