# لوگو نام وزارت‌ها توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف ، وزارت کلیدی رسیدگی به امور مذهبی در افغانستا... 02022114251 وب سایت
2 وزارت معادن و پترولیم وزارت معادن و پترولیم .وزارت معادن و پترولیم به عنوان مالک منابع معدنی افغانستان با اجرای مس... 0202304455 وب سایت
3 وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرت و نکنولوژی معلوماتی یکی از وزارت های کلیدی افغانستان به ح... 0202104224 وب سایت
4 وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان که قبلا با نام وزارت شهرسازی و مسکن شن... 0202300712 وب سایت
5 وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مهمترین وزارت های دولت جمهوری اسلامی میبا... 0202101301 وب سایت
6 وزارت سرحدات و قبایل وزارت سرحدات و قبایل یکی از وزارت‌های کلیدی افغانستان به‌شمار می‌رود که وظای... 0202311711 وب سایت
7 وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی یکی از وزارت های تحصیلی و آموزشی کشور بوده که اهداف... 0202500325 وب سایت
8 وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه کشور یکی از وزارت های کلیدی بوده که وظیفه آن گسترش صحت... 0202301374 وب سایت