# لوگو نام وزارت‌ها توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاریخچه اداره تاریخچه اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث اداره... 00202104926 وب سایت
2 وزارت امور شهدا و معلولین وزارت امور شهدا و معلولین معرفی وزارت امور شهدا و معل... 0930202311811 وب سایت
3 وزارت عدلیه وزارت عدلیه تاریخچۀ وزارت عدلیه... 00794866252 وب سایت
4 وزارت امور داخله وزارت امور داخله گذشته و تاریخچه پول... 0930202201758 وب سایت
5 وزارت فواید عامه وزارت فواید عامه وظایف و صالحیت های و... 00202320932 وب سایت
6 وزارت انرژی و آب وزارت انرژی و آب وزارت انرژي و آب 00093781777077 وب سایت
7 وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات 0202946381 وب سایت
8 وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات با دستورالعمل استراتیژی جدید با هدف کاهش فقر،... 0202520458 وب سایت
9 وزارت معارف وزارت معارف وزارت معارف به منظور انکشاف سرمایۀ بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقد... 0202102115 وب سایت
10 وزارت ترانسپورت وزارت ترانسپورت .وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های مهم حکومت افغانستان می باشد که مأمور... 0202311957 وب سایت
11 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی م... 002029511429 وب سایت
12 وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد   ساحه کاری وزارت اقتصاد: وزارت اقتصاد د... 0202100428 وب سایت
13 وزارت صنعت و تجارت وزارت صنعت و تجارت ساحه کاری: زمینه‌سازی برای ایجاد یک سکتورخصوصی انعطاف‌پذیر، توانمند و... 0202500357 وب سایت
14 وزارت مالیه وزارت مالیه   ساحه کاری وزارت مالیه: 1. جمع آوري عوای... 0202924273 وب سایت
15 وزارت زراعت آبیاری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری معرفی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یکی از... 0202922460 وب سایت
16 وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه کشور یکی از وزارت های کلیدی بوده که وظیفه آن گسترش صحت... 0202301374 وب سایت
17 وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی یکی از وزارت های تحصیلی و آموزشی کشور بوده که اهداف... 0202500325 وب سایت
18 وزارت سرحدات و قبایل وزارت سرحدات و قبایل یکی از وزارت‌های کلیدی افغانستان به‌شمار می‌رود که وظای... 0202311711 وب سایت
19 وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مهمترین وزارت های دولت امارت اسلامی افغان... 0202101301 وب سایت
20 وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان که قبلا با نام وزارت شهرسازی و مسکن شن... 0202300712 وب سایت
21 وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرت و نکنولوژی معلوماتی یکی از وزارت های کلیدی افغانستان به ح... 0202104224 وب سایت
22 وزارت معادن و پترولیم وزارت معادن و پترولیم وزارت معادن و پترولیم افغانستان دارای منابع معدنی به ارزش تخمینی 1&... 00705058928 وب سایت
23 وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف ، وزارت کلیدی رسیدگی به امور مذهبی در افغانستا... 02022114251 وب سایت
24 وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کار امور اجتماعی از نهاد های مهم دولتی میباشد که در هم‌آهنگ... 0202312264 وب سایت
25 وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه .وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت می باشد... 0202100371 وب سایت
26 وزارت عدلیه وزارت عدلیه وظایف و ساحه کاری وزارت عدلیه ا.ا.ا وز... 00766758927 وب سایت
27 وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی یکی از وزارت های کلیدی بوده که استقلال، تمامیت ارضی، حر... 002026614570 وب سایت