وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی یکی از وزارت های تحصیلی و آموزشی کشور بوده که اهداف اساسی این وزارت انکشاف و بازنگری در فرایند تحقیقات، بهبود آموزش و بازنگري نصاب تحصیلی، تقویت برنامه­ های ارتقای ظرفیت، تطبیق HEMIS و ریفورم و محو فساد اداری، بازنگری اسناد تقنینی، بازنگری در فرایند رفاهی

.محصلین، بهبود و تجدید نظر در ساختارها و فرایندها، ایجاد مراکز عایداتی، انکشاف همکاری با نهادهای داخلی و خارجی، ایجاد اداره ­ی مستقل ارتقای کیفیت و اعتبار دهی مراکز علمی