کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

  • قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاُسی از حکم ماده یکصدوپنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانست...

وب سایت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

  • احمد نادر نادری

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی قانونمند، غیرسیاسی، باثبات و حسابده در چهارچوب حکومت‌داری خوب که توان...

وب سایت
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

  • زهره بیان شینواری

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مطابق به قوانین نافذه کشور، به منظور تامین عدالت و شفافیت در جریان انتخابات، دفاع از حقوق کاندیدان و رأی دهندگان از طری...

وب سایت
کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات

  • حوا علم نورستانی

به اساس ماده ۱۵۶ قانون اساسی؛ کميسيون مستقل انتخابات، صلاحيت و مسئوليت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و همچنان مراجعه به آرای عموم مردم در کشور را عهده دار مى باشد. به...

وب سایت
کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر

  • شهرزاد اکبر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که بتاریخ ۱۶ جوزا ۱۳۸۱ بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس‌جمهور افغانستان تشکیل گردید و...

وب سایت