وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی یکی از وزارت های کلیدی بوده که استقلال، تمامیت ارضی، حراست از نوامیس ملی، ارزشهای ملی و اسلامی، احیای مجدد و احراز موقف شایسته و با اعتبار افغانستان در مجامع منطقوی و بین المللی  و حمایت از قانون اساسی کشور از جمله وظایف عمده این وزارت می باشد. همچنان با در نظرداشت اهداف ملی نظامی، وظایف استراتیژیکی وزارت دفاع ملی افغانستان منحیث قاعده هرم سکتور امنیت کشور در روشنی قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه در راستای تامین منافع ملی، اهداف امنیت ملی و پاسخگوی به تهدیدات ایجاد گردیده است