وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

وزارت مخابرت و نکنولوژی معلوماتی یکی از وزارت های کلیدی افغانستان به حساب میرود که وظایف اصلی آن؛ طرح و تدوین پالیسی های ملی، استراتیژی های تطبیقی، استندرد ها و رهنمودها زمینه سازی و هماهنگی تحول دیجیتلی فراهم نمودن شرایط مناسب برای رشد و توسعه صنعت تکنالوژی معلوماتی، معرفی چگونگی بکارگیری تکنالوژی‌های نوین تشویق و ترویج نوآوری، تقویت مهارت‌های دیجیتل، ایجاد دسترسی همگانی و شرایط لازم برای ترانزیت معلومات از مسیر افغانستان و همچنان نظارت بر تطبیق پالیسی های ملی و استندردها میباشد