کابینه

کابینه

کابینه عالی ترین مرجع تصمیم گیری قوه اجرائیه کشور می باشد