معرفی اداره ثبت و بررسی دارایی ها


معرفی اداره ثبت و بررسی دارایی ها

اداره ثبت و بررسی دارائیها مطابق ماده 154 قانون اساسی در سال 1388 جهت محو فساد اداری در چهارچوب اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردید.

متعاقبآ اداره مذکور طی فرمان شماره 170 مؤرخ 1396/11/05 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا مدغم گردید و اکنون تحت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری فعالیت دارد.

این اداره مطابق ماده 154 قانون اساسی، قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ماده 20 کنوانسیون (میثاق) ملل متحد در مبارزه با فساد UNCAC  اجراآت می نماید.

اهداف اساسی این اداره تطبیق روند ثبت، بررسی و نشر دارائی ها و ایجاد میکانیزم نظارتی بر دارائی های مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات دولتی و سایر واجدین میباشد.

ریاست اداره ثبت و بررسی دارایی ها دارای شش بخش های ذیل میباشد:

  1. آمریت ثبت و اشاعه؛
  2. آمریت تحلیل؛
  3. آمریت تدقیق و بررسی؛
  4. آمریت نشر و آگاهی عامه؛
  5. آمریت آرشیف و سیستم ها؛
  6. مدیریت اجرائیه.
معرفی اداره ثبت و بررسی دارایی ها

دانلود نمونه فورم و اسناد رهنمودی دانلود فورم

دانلود فایل قانون ثبت دارایی ها دانلود قانون