راهنمایی فورم ثبت عریضه، شکایت و پیشنهاد


راهنمایی فورم ثبت عریضه، شکایت و پیشنهاد

هموطنان گرامی می توانند عرایض، شکایات و پیشنهادات شان را  با دفتر عرایض و سمع شکایات ریاست عمومی اداره امور از طریق شماره های تماس، ایمیل آدرس و صفحه انترنتی   ذیل، ثبت نمایند:

شماره تماس: (۵۰۰۰)

شماره واتس اپ: (۰۷۴۴۴۸۴۳۸۲)

ایمیل آدرس: (arg.complaint@aop.gov.af)
- صفحه انترنتی( complaints.aop.gov.af )

راهنمایی فورم ثبت عریضه، شکایت و پیشنهاد
راهنمایی فورم ثبت عریضه، شکایت و پیشنهاد

دانلود فورم دانلود فورم