وزارت امور داخله

گذشته و تاریخچه پولیس

تشکیلات پولیس از دیر زمانی تااکنون وجود داشت وریشه های تاریخی و بین المللی دارد. چنانچه تاریخچه تشکیل پولیس در کشور مصر سابقه چند هزار ساله را نشان میدهد و در دوره های مختلف و اولیه دین مقدس اسلام بنام العس مفهوم نگهبان، گزمه و معلومات در زمینه ای افراد تحت اشتباه را، معنی می داد.
در زمان حضرت محمد (ص) در رأس وظیفه نگهبان شهر یکی از صحابه کرام به نام سعد بن وقاص رابرگزیده بودند و درعهد خلافت حضرت ابوبکر صدیق (رض) عبدالله ابن مسعود را در رأس وظیفه مذکور قرار داده و وظایف امنیتی را به پیش می برد تا اینکه بنا بر تراکم نفوس در شهرها و ایجاد اماکن وبزرگ راه ها، انکشاف علم و تخنیک، تجارت و اقتصاد، توسعه ترافیک و با گذشت زمان بروز حوادث و قضایای جرمی که به منظور جلوگیری و مجادله با جرایم ناگزیر قوای منظم پولیس تشکیل گردید و این تشکیلات در سطح کشورهای جهان اغلبا به نام Police یاد گردید و با سپری شدن وقت کلمه پولیس اصطلاح بین المللی را کمایی نمود.
در کشور عزیز ما افغانستان کلمه پولیس برای بارنخست در سال 1315 ه ش به نام تعلیم گاه پولیس یاد گردید و این تعلیم گاه در موقعیت مهتاب قلعه کابل (نزدیک پل سوخته) تأسیس که مسوولیت پیشبرد تعلیمات آنها ازسوی اساتید آلمانی بدوش گرفته شده بود و در زمان سلطنت شاه امان الله خان وقبل از آن پولیس را که تشکیل خیلی محدود داشت به نام امنیه یاد میکردند.
فارغین این تعلیم گاه بعد از فراگیری مدت 9 ماه یا یک سال تعلیمی لقب صوبه دار را گرفته و قوماندانی آن دوران به نام کوتوالی یاد میگردید.
کوتوال ها تحت اثر والی قرار داشتند، سرانجام در نتیجه فراغت دوره های متعدد از تعلیمگاه تصمیم برآن شد تا به مقصد سوق و اداره سالم قوا، تشکیلی به نام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخله منظور گردید که از سال 1321 الی 1326 ه ش به عین نام باقی مانده بود.

در سال 1326 ریاست امنیه به نام قوماندانی عمومی پولیس و ژاندارم مسمی گردید که بر اساس آن مسایل و موضوعات امنیت داخلی کشور شامل شهرها و محلات را پولیس و وظایف تامین امنیت سرحدات کشور را ژاندارم به عهده داشت.

کلمه پولیس اصطلاح قبول شده و تائید شده بین المللی بوده، افراد شامل تشکیلات پولیس در کشور حامی قانون و محافظ امن و نظم عامه میباشند.

قبلا از 1326 اکثرا افسران واجد شرایط را از حربی شونحی و حربی پوهنتون نیز در تعلیمگاه های پولیس برای مدتی شامل و منحیث موظفین پولیس غرض خدمت مردم گماشته می شدند ورفته رفته اکادمی پولیس در ساحه افشار کابل به منظور فراگیری تعلیمات بیشتر و خوبتر پولیس ایجاد گردید.

در اکادمی پولیس آن زمان سه بخش تعلیمات مروج بود:
1- تحصیلات سه سال که به سطح لیسانس پولیس فراغت حاصل می نمودند دوهم حارن معادل دوهم برید من اردو..

2- تعلیمات سه ساله برای فارغین صنوف نهم معارف که بنام ساتنوال دارای چهار پلیت فارغ می شدند یعنی معاونین.