نمرات عاجل ادارات

# اسم لوگو شماره های تماس
1 وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 0202312264
2 وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات 0202946381
3 وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان 0202951389
4 وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد 0202100428
5 وزارت صنعت و تجارت وزارت صنعت و تجارت 02025003570
6 وزارت مالیه وزارت مالیه 02029242900
7 وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات 0202520458
8 وزارت زراعت آبیاری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری 0202922460
9 وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه 0202301374
10 وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ 0202101301
11 وزارت تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی 0202500325
12 وزارت معارف وزارت معارف 0202102115
13 وزارت شهر سازی و اراضی وزارت شهر سازی و اراضی 0202300712
14 وزارت ترانسپورت وزارت ترانسپورت 0202311957
15 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 0202104224
16 وزارت معادن و پطرولیم وزارت معادن و پطرولیم 0202304455
17 وزارت حج و اوقاف وزارت حج و اوقاف 02022114251
18 وزارت سرحدات و قبایل وزارت سرحدات و قبایل 02023211711
19 وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 0202100372
20 وزارت عدلیه وزارت عدلیه 0796079169
21 وزارت امور داخله وزارت امور داخله 0202201758
22 وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی 0202661467