نمرات عاجل ادارات

# اسم لوگو شماره های تماس
1 وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 0202312264
2 وزارت امور زنان وزارت امور زنان 0202946381
3 وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان 0202951389
4 وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد 0202100428
5 وزارت صنعت و تجارت وزارت صنعت و تجارت 02025003570
6 وزارت مالیه وزارت مالیه 02029242900
7 وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت احیا و انکشاف دهات 0202520458
8 وزارت زراعت آبیاری و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری 0202922460
9 وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه 0202301374
10 وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ 0202101301