وزارت مالیه
 
ساحه کاری وزارت مالیه:
1. جمع آوري عواید
2. نظارت و مدیریت تمام ګمرکات و مستوفیت های کشور
3. آماده ساختن یک چارچوب منسجم سیاست گذاری اقتصادی (Economic Policy Making) 
4. ارائه اسناد دولت به کنفرانس های  انکشافی بین المللی جهت جذب کمک های بین المللی
5. ترتیب و عملی سازی بودجه ملی
6. کنترول و اجرای مصارف ادارات دولتی
7. نظارت و مدیریت شرکت های دولتی و تصدی ها
8. مدیریت و کنترول جایداد های دولتی
9. تنظیم و نظارت امور بیمه ها
10. چاپ اوراق بهادار
11. اجرای حقوق متقاعدین
 
اهداف وزارت مالیه:
هدف اصلی وزارت مالیه این است، که تمام امور مالی را بر اساس اصول و قوانین اقتصادی تنظیم می کند، تا افغانستان به ثبات اقتصادی، آرامش و خودکفایی برسد و اطمینان بدهد که دارایی عامه (بیت المال) به ګونه شفاف و بر اساس حساب دهی برای برآورده ساختن نیازمندی های مردم استفاده می شود.