وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات با دستورالعمل استراتیژی جدید با هدف کاهش فقر، بلندبردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمایت از جامعۀ دهاتی و روستایی افغانستان بنیانگذاری گردیده است. اصلاحات عظیم اداری، بازسازی و نوسازی یکی از دستاوردهای بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی‌های مبرم مردم دهات افغانستان است، کارمندان این وزارت در ۳۴ ولایت افغانستان در تشکیل ریاست‌های احیا و انکشاف دهات با موسسات همکار در عرصه‌های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند