اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی

معرفی مختصر:

با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و به اساس فیصله کابینه محترم، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور مدغم، و در نظام اداری افغانستان پروگرام های اصلاحی، ساده سازی پروسه های مغلق اداری وزارت ها و ادارات، تقویت چارچوب حقوقی، ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی، فراهم آوری تسهیلات در روند استخدام کارکنان خدمات ملکی، رسیدگی به شکایات امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی تحت چتر ریاست عمومی اداره امور فعالیت های اصلاحی فوق الذکر را انجام میدهد.

وظایف عمده:

رهبری و ایجاد اداره سالم، استخدام کارکنان خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و تخصص (تقوا، تعهد، امانت و قوت) و همچنان نظارت از پروسه های استخدام در وزارت ها و ادارات.

 طرح، تنظیم، رهبری و تطبیق برنامه های جامع اصلاحات اداری، رسیدګی به عرایض و شکایات ناشی از تعیینات و سایر امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و شهروندان، ایجاد یک اداره خدمات ملکی قانونمند، با ثبات و پاسخگو در چوکات حکومتداری بهتر و ساده سازی پروسه های مغلق اداری، توانمند سازی چارچوب حقوقی، ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی که توانائی استفاده مؤثر از منابع عامه را برای ارائه خدمات اساسی داشته باشند.

لینک ویب سایت