# لوگو نام ولایت توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 مقام ولایت ارزگان مقام ولایت ارزگان مقام ولایت ارزگان    0744404841 وب سایت
2 مقام ولایت کندز مقام ولایت کندز مقام ولایت کندز 0745610449 وب سایت
3 مقام ولایت کنر مقام ولایت کنر مقام ولایت کنر 0771989300 وب سایت
4 مقام ولایت لغمان مقام ولایت لغمان مقام ولایت لغمان 0704999933 وب سایت
5 مقام ولایت لوگر مقام ولایت لوگر مقام ولایت لوگر 0747940024 وب سایت
6 مقام ولایت میدان وردک مقام ولایت میدان وردک مقام ولایت میدان وردک 0767102020 وب سایت
7 مقام ولایت ننگرهار مقام ولایت ننگرهار مقام ولایت ننگرهار 0796333301 وب سایت
8 مقام ولایت نورستان مقام ولایت نورستان مقام ولایت نورستان 0705555050 وب سایت
9 مقام ولایت نیمروز مقام ولایت نیمروز مقام ولایت نیمروز 0797491495 وب سایت
10 مقام ولایت هرات مقام ولایت هرات مقام ولایت هرات  0402443148 وب سایت
11 مقام ولایت هلمند مقام ولایت هلمند مقام ولایت هلمند  0702969620 وب سایت
12 مقام ولایت غور مقام ولایت غور مقام ولایت غور 0793747262 وب سایت
13 مقام ولایت کاپیسا مقام ولایت کاپیسا مقام ولایت کاپیسا 0704999921 وب سایت
14 مقام ولایت کابل مقام ولایت کابل مقام ولایت کابل 0797986153 وب سایت
15 مقام ولایت کندهار مقام ولایت کندهار مقام ولایت کندهار 0700321199 وب سایت
16 مقام ولایت فراه مقام ولایت فراه مقام ولایت فراه 0797986153 وب سایت
17 مقام ولایت فاریاب مقام ولایت فاریاب مقام ولایت فاریاب 0799198380 وب سایت
18 مقام ولایت غزنی مقام ولایت غزنی مقام ولایت غزنی 0790388888 وب سایت
19 مقام ولایت بدخشان مقام ولایت بدخشان مقام ولایت بدخشان 0795707373 وب سایت
20 مقام ولایت بغلان مقام ولایت بغلان مقام ولایت بغلان 0700692118 وب سایت
21 مقام ولایت بلخ مقام ولایت بلخ مقام ولایت بلخ 0778182844 وب سایت
22 مقام ولایت پروان مقام ولایت پروان مقام ولایت پروان 0705171174 وب سایت
23 مقام ولایت پکتیکا مقام ولایت پکتیکا مقام ولایت پکتیکا 0787424344 وب سایت
24 مقام ولایت پکتیا مقام ولایت پکتیا مقام ولایت پکتیا 0705753345 وب سایت
25 مقام ولایت پنجشیر مقام ولایت پنجشیر مقام ولایت پنجشیر 0744443778 وب سایت
26 مقام ولایت تخار مقام ولایت تخار مقام ولایت تخار 0706505323 وب سایت
27 مقام ولایت جوزجان مقام ولایت جوزجان مقام ولایت جوزجان 0786525388 وب سایت
28 مقام ولایت خوست مقام ولایت خوست مقام ولایت خوست 0766198899 وب سایت
29 مقام ولایت دایکندی مقام ولایت دایکندی مقام ولایت دایکندی 0779800935 وب سایت
30 مقام ولایت زابل مقام ولایت زابل مقام ولایت زابل 0706661808 وب سایت
31 مقام ولایت سرپل مقام ولایت سرپل مقام ولایت سرپل 0704999919 وب سایت
32 مقام ولایت سمنگان مقام ولایت سمنگان مقام ولایت سمنگان 0797500108 وب سایت
33 مقام ولایت بادغیس مقام ولایت بادغیس مقام ولایت بادغیس 0795138518 وب سایت
34 مقام ولایت بامیان مقام ولایت بامیان .مقام ولایت بامیان 0799324219 وب سایت