# لوگو نام اداره توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 اداره خط آهن افغانستان اداره خط آهن افغانستان دیدگاه 00706884623 وب سایت
2 کرکت بورد افغانستان کرکت بورد افغانستان کرکت بورد افغانستان 00788575859 وب سایت
3 اداره ملی حفاظت محیط زیست اداره ملی حفاظت محیط زیست حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها تامین عملکرد ایکولوژیکی، سیر تکامل... 00799406497 وب سایت
4 د آریانا افغان هوایی شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت ساحۀ کاری د آریانا افغان هوایی شرکت! د آریانا افغان هوایی شرکت در چوکات و... 00790071333 وب سایت
5 شرکت مخابراتی افغان تلی کام شرکت مخابراتی افغان تلی کام افغان تلی  کا... 00203330333 وب سایت
6 اداره عالي تفتیش اداره عالي تفتیش ساحه کاری و وظایف اداره عالی تفتیش را ماده های چهارم، پنجم و شانزدهم قانون اداره عالی تفت... 0 وب سایت
7 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) ساحه کاری: اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) مسوول تنظیم امور مربوط به... 00202100765 وب سایت
8 اداره ملی احصایه و معلومات اداره ملی احصایه و معلومات دیدگاه، ماموریت و اهداف 00730696903 وب سایت
9 اکادمی علوم افغانستان اکادمی علوم افغانستان  اکادمی علوم افغانستان اکادمی علوم به مثابۀ عالیترین نهاد علمی &nda... 0202201279 وب سایت
10 شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری ساحه کاري شرکت: اولین شبکه آبرسانی کشور در شهر کابل در زمان امیر عبدالر... 00789387531 وب سایت