# لوگو نام اداره توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 اداره تنظیم امور زندانها اداره تنظیم امور زندانها اداره تنظیم امور زندانها 0930202340532 وب سایت
2 اداره ملی غذا و ادویه افغانستان اداره ملی غذا و ادویه افغانستان اداره ملی غذا و ادویه افغانستان 0930775250257 وب سایت
3 شورای عالی طبی افغانستان شورای عالی طبی افغانستان تاریخچۀ شورای طبی افغانستان شورای طبی افغانستان، برای اولین بار در سال ۱... 00 وب سایت
4 اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تاریخچه در عرصه خدمتگزاری به جامعۀ سکتور خصوصی، اتاق... 00700297718 وب سایت
5 اداره ملی ستندرد (انسا) اداره ملی ستندرد (انسا) تاریخچه اداره ملی س... 0930202321048 وب سایت
6 ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معلومات مختصر در مورد تاریخچه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان آغاز تعلیمات تخنیک... 093744334834 وب سایت
7 اداره ملی امتحانات اداره ملی امتحانات 0 وب سایت
8 جمعیت حلال احمر افغانی (سره میاشت) جمعیت حلال احمر افغانی (سره میاشت) معرفی... 00728900674 وب سایت
9 اداره انرژی هستوی افغانستان اداره انرژی هستوی افغانستان تاریخچه فعالیت های... 093202510458 وب سایت
10 اداره ملی حفاظت محیط زیست اداره ملی حفاظت محیط زیست حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها تامین عملکرد ایکولوژیکی، سیر تکامل... 00799406497 وب سایت
11 کرکت بورد افغانستان کرکت بورد افغانستان کرکت بورد افغانستان 00788575859 وب سایت
12 اداره خط آهن افغانستان اداره خط آهن افغانستان دیدگاه 00706884623 وب سایت
13 د آریانا افغان هوایی شرکت د آریانا افغان هوایی شرکت ساحۀ کاری د آریانا افغان هوایی شرکت! د آریانا افغان هوایی شرکت در چوکات و... 00790071333 وب سایت
14 شرکت مخابراتی افغان تلی کام شرکت مخابراتی افغان تلی کام افغان تلی  کا... 00203330333 وب سایت
15 شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری ساحه کاري شرکت: اولین شبکه آبرسانی کشور در شهر کابل در زمان امیر عبدالر... 00789387531 وب سایت
16 اکادمی علوم افغانستان اکادمی علوم افغانستان  اکادمی علوم افغانستان اکادمی علوم به مثابۀ عالیترین نهاد علمی &nda... 0202201279 وب سایت
17 اداره ملی احصایه و معلومات اداره ملی احصایه و معلومات دیدگاه، ماموریت و اهداف 00730696903 وب سایت
18 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) ساحه کاری: اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) مسوول تنظیم امور مربوط به... 00202100765 وب سایت
19 اداره عالي تفتیش اداره عالي تفتیش ساحه کاری و وظایف اداره عالی تفتیش را ماده های چهارم، پنجم و شانزدهم قانون اداره عالی تفت... 0 وب سایت