وزارت ترانسپورت

.وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های مهم حکومت افغانستان می باشد که مأموریت آن دیزاین، تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، قابل پرداخت، مدرن، با کیفیت بالا و تشویق رشد اقتصاد کشور با سهمگیری کامل سکتور خصوصی می باشد