وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار امور اجتماعی از نهاد های مهم دولتی میباشد که در هم‌آهنگی با آجندای ملی ثبات، خودکفایی و رفاه مردم افغانستان، برای رسیدن به جامعه‌ای که در آن افراد دارای حقوق و فرصت‌های مساوی باشند، تلاش می‌نماید. هدف اساسی این وزارت کاهش فقر، تسهیل اشتغال‌زایی، تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از

.اقشار آسیب پذیر جامعه‌است