وزارت معارف

وزارت معارف به منظور انکشاف سرمایۀ بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس اسلام، احترام به ارزش های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم آوری زمینۀ دسترسی مساویانۀ همه اتباع كشور به تعلیم و تربیه با کیفیت غرض تمهید و تسهیم شان در انکشاف متوازن، رشد اقتصادی، صلح و امنیت در کشور فعالیت می نماید