# لوگو نام ریاست مستقل توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت... 00795219045 وب سایت
2 ریاست عمومی شاروالیها ریاست عمومی شاروالیها ریاست عمومی شاروالیها 00202104703 وب سایت
3 ریاست عمومی استخبارات ریاست عمومی استخبارات ریاست عمومی استخبارات 01919 وب سایت
4 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی .رادیو تلویزیون ملی افغانستان یکی از رسانۀ دولتی افغانستان بود که در ح... 0202310728 وب سایت
5 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به حیث یک واحد بودجوی دولت جمهوری اسلام... 0700289627 وب سایت