# لوگو نام ریاست مستقل توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 شرکت انکشاف ملی شرکت انکشاف ملی شرکت انکشاف ملی 00 وب سایت
2 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معلومات در مورد تشکیلات، اهداف و وظایف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش (1) معرفی ریا... 0930744353036 وب سایت
3 شاروالی کابل شاروالی کابل شاروالی کابل 00792743685 وب سایت
4 ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان 00202143351 وب سایت
5 ریاست عمومی د افغانستان بانک ریاست عمومی د افغانستان بانک تاریخچه د افغانستان بانک ... 093202104146 وب سایت
6 د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت... 00795219045 وب سایت
7 ریاست عمومی شاروالیها ریاست عمومی شاروالیها ریاست عمومی شاروالیها 00202104703 وب سایت
8 ریاست عمومی استخبارات ریاست عمومی استخبارات ریاست عمومی استخبارات 01919 وب سایت
9 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی .رادیو تلویزیون ملی افغانستان یکی از رسانۀ دولتی افغانستان بود که در ح... 0202310728 وب سایت
10 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به حیث یک واحد بودجوی دولت جمهوری اسلام... 0700289627 وب سایت