# لوگو نام ریاست مستقل توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 ریاست عمومی امنیت ملی ریاست عمومی امنیت ملی .ریاست عمومی امنیت ملی در راستای حمایت از منافع ملی، تحکیم ثبات و امنی... 01919 وب سایت
2 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی .رادیو تلویزیون ملی افغانستان یکی از رسانۀ دولتی افغانستان بود که در ح... 0202310728 وب سایت
3 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به حیث یک واحد بودجوی دولت جمهوری اسلام... 0700289627 وب سایت