# لوگو وزیرلیکلرنینگ اسمی توضیحات تیلفون رقم وب سایت
1 عدلیه وزیرلیگی عدلیه وزیرلیگی عدلیه وزیرلیگی حکومت نینگ مرکزی اداره لریدن بیریدیر. مذکور وزارت قانون... 0796079169 وب سایت
2 تشقی ایشلر وزیرلیگی تشقی ایشلر وزیرلیگی تشقی ایشلر وزیرلیگی، حکومت نینگ تشقی سیاستینی یوریتماقده دیر، تشقی سیا... 0202100371 وب سایت
3 تکنولوژیک معلومات و مخابرات وزیرلیگی تکنولوژیک معلومات و مخابرات وزیرلیگی تکنولوژیک معلوما و مخابرات وزیرلیگی افغانستاننینگ اونملی وزیرلیگلردن ب... 0202104224 وب سایت
4 ییر و شهرتوزه تیش وزیرلیگی ییر و شهرتوزه تیش وزیرلیگی افغانستان ییر و شهر توزه تیش وزیرلیگی آلدین مسکن و شهر توزتیش وزیرلیگی... 0202300712 وب سایت
5 مدنیت و معلومات وزیرلیگی مدنیت و معلومات وزیرلیگی مدنیت و معلومات وزیرلیگی اسلامی جمهوریتنینگ اونملی وزیرلیگلریدن بیری ب... 0202101301 وب سایت
6 چیگره لر و اوروغ لر وزارتی چیگره لر و اوروغ لر وزارتی .افغانستان دی اینگ کلیدی وزارت لریدن سنله ب ملی بیرلیک یخشی اورین تاپی... 0202311711 وب سایت
7 عالی تعلیم وزیرلیگی عالی تعلیم وزیرلیگی عالی تعلیم وزیرلیگی، اولکه نینگ تحصیلی، و اورگه توچی وزیرلیگلردن بیری... 0202500325 وب سایت
8 عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی اولکه نینگ اونملی وزیرلیگلریدن بیری بولیب، ایلنین... 0202301374 وب سایت