# لوگو وزیرلیکلرنینگ اسمی توضیحات تیلفون رقم وب سایت
1 عدلیه وزیرلیگی عدلیه وزیرلیگی عدلیه وزیرلیگی حکومت نینگ مرکزی اداره لریدن بیریدیر. مذکور وزارت قانون... 0796079169 وب سایت
2 تشقی ایشلر وزیرلیگی تشقی ایشلر وزیرلیگی تشقی ایشلر وزیرلیگی، حکومت نینگ تشقی سیاستینی یوریتماقده دیر، تشقی سیا... 0202100371 وب سایت
3 تکنولوژیک معلومات و مخابرات وزیرلیگی تکنولوژیک معلومات و مخابرات وزیرلیگی تکنولوژیک معلوما و مخابرات وزیرلیگی افغانستاننینگ اونملی وزیرلیگلردن ب... 0202104224 وب سایت
4 ییر و شهرتوزه تیش وزیرلیگی ییر و شهرتوزه تیش وزیرلیگی افغانستان ییر و شهر توزه تیش وزیرلیگی آلدین مسکن و شهر توزتیش وزیرلیگی... 0202300712 وب سایت
5 مدنیت و معلومات وزیرلیگی مدنیت و معلومات وزیرلیگی مدنیت و معلومات وزیرلیگی اسلامی جمهوریتنینگ اونملی وزیرلیگلریدن بیری ب... 0202101301 وب سایت
6 چیگره لر و اوروغ لر وزارتی چیگره لر و اوروغ لر وزارتی .افغانستان دی اینگ کلیدی وزارت لریدن سنله ب ملی بیرلیک یخشی اورین تاپی... 0202311711 وب سایت
7 عالی تعلیم وزیرلیگی عالی تعلیم وزیرلیگی عالی تعلیم وزیرلیگی، اولکه نینگ تحصیلی، و اورگه توچی وزیرلیگلردن بیری... 0202500325 وب سایت
8 عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی عامه ساغلیق وزیرلیگی اولکه نینگ اونملی وزیرلیگلریدن بیری بولیب، ایلنین... 0202301374 وب سایت
9 زراعت سوله مه و مالدارلیگ وزیرلیگی زراعت سوله مه و مالدارلیگ وزیرلیگی زراعت سوله مه و مالدارلیگ وزیرلیگی،  تورد سکتورده فعالیت ایته دی... 0202922460 وب سایت
10 قشلاق تیکلش و رواجلندیریش وزیرلیگی قشلاق تیکلش و رواجلندیریش وزیرلیگی قشلاق تیکلش و رواجلندیریش وزیرلیگی ینگی کورستمه لر استراتیژیسی بیلن قش... 0202520458 وب سایت
11 مالیه وزیرلیگی مالیه وزیرلیگی .افغانستان اسلامی جمهوریتینینگ مالیه وزیرلگی اونملی وزیرلیگلردن بیری ب... 0202924290 وب سایت
12 تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت و صنعت وزیرلیگی تجارت ساحه سیده قولیلیقلر یره تیش اوچون پالیسی ت... 0202500357 وب سایت
13 مهاجرلر و قیتیب کیلگن  وزيرليگى مهاجرلر و قیتیب کیلگن وزيرليگى .مهاجر لر ايشلرى وزيرليگى اوز استراتيژيك هدفلرى اساسيده اولكه گه قيتيب... 0202951389 وب سایت
14 عياللر وزيرليگى عياللر وزيرليگى .عياللر وزيرليگى عياللر نينگ بيليم و ظرفيت درجه سينى آشيريش و ملى رواج... 0202946381 وب سایت
15 حج و اوقاف و ارشاد وزارتی حج و اوقاف و ارشاد وزارتی .حج و اوقاف و ارشاد وزارتی کیلدی وزارت لردن بولیب افغانستان گه مذهبی ا... 02022114251 وب سایت
16 پترولیم و کانلر وزارتی پترولیم و کانلر وزارتی .پترولیم و کانلر وزارتی افغانستانگه ذخیره لر معدنی ایگه سی حیثیده ایکی... 0202304455 وب سایت
17 اقتصاد وزيرليگى اقتصاد وزيرليگى .اقتصاد وزيرليگى مملكت بويلب اقتصادى فعاليتلرنى بيرلشتيرووچى و هم آهنگ... 0202100428 وب سایت
18 چیگره لر و اوروغ لر وزارتی چیگره لر و اوروغ لر وزارتی افغانستان دی اینگ کلیدی وزارت لریدن سنله ب ملی بیرلیک یخشی اورین تاپیش... 0202661467 وب سایت