ولسی جرگه
ولسی جرگه

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حيث عالی ترين ارگان تقنينی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگی می کند که دارای دو مجلس می باشد.

ولسی جرگه: اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می گردند. تعداد اعضای ولسی جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر می باشد.

لینک ویب سایت