ولسی جرگه
ولسی جرگه

شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند که دارای دو مجلس می باشد.

ولسی جرگه: اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سری و مستقيم انتخاب مي گردند. تعداد اعضای ولسي جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.

لینک ویب سایت