# لوګو د وزارتونو نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
9 د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد له تحصیلي او روزونکو وزارتونو څخه دی، چې... 0202500325 ویب سایټ
10 د عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت له کلیدي وزارتونو څخه دی، چې دنده یې د هیواد د ناف... 0202301374 ویب سایټ
11 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت .د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په څلورو سکتورونو کې فعالیت کوي ا... 0202922460 ویب سایټ
12 د کلیو، بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیو، بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیو، بیارغونې او پراختیا وزارت د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د فقر... 0202520458 ویب سایټ
13 د مالیې وزارت د مالیې وزارت .د افغانستان د مالیې وزارت له مهمو وزارتونو دی، چې د بودیجې ترتیب او ت... 0202924290 ویب سایټ
14 د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت .د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سوداګریزو اسانتیاوو، د صنایعو انکشاف، د پان... 0202500357 ویب سایټ
15 د اقتصاد وزارت د اقتصاد وزارت د اقتصاد وزرت له څه باندې ۶۰ کلنې تجربې سره د هیواد په کچه د اقتصادي ف... 0202100428 ویب سایټ
16 د کډولو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډولو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت .د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو له... 0202951389 ویب سایټ