ولسی جرګه
ولسی جرګه

د افغانستان ملي شورا٬ د تر ټولو لوړ تقنيني ارګان په توګه د خلکو د ارادې څرګندونکې ده او د ملت استازيتوب کوي.

دغه شورا٬ دوه مجلسونه لري٬ چې ولسي او مشرانو جرګه نومېږي‌.

 

ولسي جرګه: د ولسي جرګې غړي د خلکو لخوا د ازادو٬ سراسري او سري ټاکنو په وسيله٬ په مستقيم ډول ټاکل کيږي.

د ولسي جرګې د غړو شمېر د هرې حوزې د نفوسو په تناسب ټاکل کيږي. د جرګې ټول غړي حد اکثر دوه نيم سوه تنه دي‌.

لینک ویب سایت