کابینه

کابینه

 کابینه د هېواد د اجرائیه قوې د پریکړه نیولو لویه مرجع ده