# لوګو د ولایت نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د فراه ولایت مقام د فراه ولایت مقام محمد شعیب ثابت 0797986153 ویب سایټ
2 د کندهار ولایت مقام د کندهار ولایت مقام حیات الله حیات 0700321199 ویب سایټ
3 د کابل ولایت مقام د کابل ولایت مقام محمد یعقوب حیدری 0797986153 ویب سایټ
4 د کاپېسا ولایت مقام د کاپېسا ولایت مقام عبدالطیف مراد 0704999921 ویب سایټ
5 د کندوز ولایت مقام د کندوز ولایت مقام سرپرست مقام حشمت الله رحیمی عرضبیگی 0745610449 ویب سایټ
6 د کونړ ولایت مقام د کونړ ولایت مقام عبدالستار میرزکوال 0771989300 ویب سایټ
7 د لغمان ولایت مقام د لغمان ولایت مقام محمد آصف ننگ 0704999933 ویب سایټ
8 د لوګر ولایت مقام د لوګر ولایت مقام محمد اجمل شاه پور 0747940024 ویب سایټ