# لوګو د ولایت نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د فراه ولایت مقام د فراه ولایت مقام د فراه ولایت مقام 0797986153 ویب سایټ
2 د لوګر ولایت مقام د لوګر ولایت مقام د لوګر ولایت مقام 0747940024 ویب سایټ
3 د فاریاب ولایت مقام د فاریاب ولایت مقام د فاریاب ولایت مقام 0799198380 ویب سایټ
4 د کندهار ولایت مقام د کندهار ولایت مقام د کندهار ولایت مقام 0700321199 ویب سایټ
5 د کابل ولایت مقام د کابل ولایت مقام د کابل ولایت مقام 0797986153 ویب سایټ
6 د کاپېسا ولایت مقام د کاپېسا ولایت مقام د کاپېسا ولایت مقام 0704999921 ویب سایټ
7 د کندوز ولایت مقام د کندوز ولایت مقام د کندوز ولایت مقام 0745610449 ویب سایټ
8 د کونړ ولایت مقام د کونړ ولایت مقام د کونړ ولایت مقام 0771989300 ویب سایټ
9 د لغمان ولایت مقام د لغمان ولایت مقام د لغمان ولایت مقام 0704999933 ویب سایټ
10 د غور ولایت مقام د غور ولایت مقام د غور ولایت مقام 0793747262 ویب سایټ
11 میدان وردګو ولایت مقام میدان وردګو ولایت مقام میدان وردګو ولایت مقام 0767102020 ویب سایټ
12 د ننګرهار ولایت مقام د ننګرهار ولایت مقام د ننګرهار ولایت مقام 0796333301 ویب سایټ
13 د نورستان ولایت مقام د نورستان ولایت مقام د نورستان ولایت مقام  0705555050 ویب سایټ
14 د نیمروز ولایت مقام د نیمروز ولایت مقام د نیمروز ولایت مقام 0797491495 ویب سایټ
15 د هرات ولایت مقام د هرات ولایت مقام د هرات ولایت مقام  0402443148 ویب سایټ
16 د هلمند ولایت مقام د هلمند ولایت مقام د هلمند ولایت مقام 0702969620 ویب سایټ
17 د ارزګان ولایت مقام د ارزګان ولایت مقام د ارزګان ولایت مقام 0744404841 ویب سایټ
18 د تخار ولایت مقام د تخار ولایت مقام د تخار ولایت مقام 0706505323 ویب سایټ
19 د بامیان ولایت مقام د بامیان ولایت مقام د بامیان ولایت مقام 0799324219 ویب سایټ
20 د بدخشان ولایت مقام د بدخشان ولایت مقام د بدخشان ولایت مقام 0795707373 ویب سایټ
21 د بغلان ولایت مقام د بغلان ولایت مقام د بغلان ولایت مقام 0700692118 ویب سایټ
22 د بلخ ولایت مقام د بلخ ولایت مقام د بلخ ولایت مقام 0778182844 ویب سایټ
23 د پروان ولایت مقام د پروان ولایت مقام د پروان ولایت مقام 0705171174 ویب سایټ
24 د پکتیکا ولایت مقام د پکتیکا ولایت مقام د پکتیکا ولایت مقام 0787424344 ویب سایټ
25 د پکتیا ولایت مقام د پکتیا ولایت مقام د پکتیا ولایت مقام 0705753345 ویب سایټ
26 د پنجشېر ولایت مقام د پنجشېر ولایت مقام د پنجشېر ولایت مقام 0744443778 ویب سایټ
27 د بادغیس ولایت مقام د بادغیس ولایت مقام د بادغیس ولایت مقام 0795138518 ویب سایټ
28 مقام ولایت جوزجان مقام ولایت جوزجان مقام ولایت جوزجان 0786525388 ویب سایټ
29 مقام ولایت خوست مقام ولایت خوست مقام ولایت خوست 0766198899 ویب سایټ
30 د دایکندي ولایت مقام د دایکندي ولایت مقام د دایکندي ولایت مقام 0779800935 ویب سایټ
31 د زابل ولایت مقام د زابل ولایت مقام د زابل ولایت مقام 0706661808 ویب سایټ
32 د سرپل ولایت مقام د سرپل ولایت مقام د سرپل ولایت مقام 0704999919 ویب سایټ
33 د سمنګان ولایت مقام د سمنګان ولایت مقام د سمنګان ولایت مقام 0797500108 ویب سایټ
34 د غزني ولایت مقام د غزني ولایت مقام د غزني ولایت مقام 0790388888 ویب سایټ