د کډولو او  راستنیدونکو چارو وزارت

.د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو له مخې هڅه کوي، چې هیواد ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو او داخلی بې ځایه شویو لپاره په هیواد یا خپلو سیمو کې د بیا میشتیدنې، د دوی د حقوقي ملاتړ، ورته د کارموندنې د فرصتونو په موندلو، حرفوي او تخنیکي روزنو په برابرولو کې فعالیت کوي

.په تدریجي ډول د کډوالو د باعزته او داوطلبانه را ستیندو د زمینې تامینول، د دوی بیا میشتیدنه او ټولنه کې بیا ځلي ادغام، د هغوی د وړتیاوو لوړول، د کارموندنې او حرفوي زده کړو د ستونزو حلول او د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د دوی د حقوقو او امتیازاتو ملاتړ هم د یاد شوي وزارت له مهمو دندو دي