د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره

لنډه پېژندنه

د افغانستان اسلامي امارت په واکمنېدو سره  د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره د افغانستان اسلامي امارت محترمې کابینې د پرېکړې له مخې، د چارو ادارې عمومي ریاست په تشکیل کې مدغم شوې او د افغانستان په اداري نظام کې اصلاحي پروګرامونه، په وزارتونو او ادارو کې د پېچلو اداري پروسو ساده کول، د حقوقي چوکاټ پیاوړتیا، د ملکي خدمتونو کارکوونکو ظرفیت لوړول، په وزارتونو او دولتي ادارو کې د کارکوونکو د ګومارنو د پروسو اسانه کول او د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو شکایتونو ته د رسېدنې په ساحو کې د چارو د محترمې ادارې تر چتر لاندې فعالیتونه او اصلاحي پروګرامونه مخ ته وړي.

اساسي دندې

د ســالمې ادارې د قیادت رامنځتــه کــول، د اهليــت، لياقــت او تخصــص (تقوا، تعهد، امانت او قوت) لــه مخــې د ملکــي خدمتونــو د کارکوونکــو اســتخدام او څارنه، د اداري اصلاحاتــو د سراسري پروګــرام طرحــه، تنظيــم، مشري او تطبيــق، د ټيــټ پــوړو مامورينــو لــه تعييناتــو څارنــه، د اســتخدام او نورو ذاتي چارو پــه اړه د ملکــي مامورينــو او عامو وګړو د عريضــو او شــکايتونو څېړنــه، د غــوره حکومتوالــۍ پــه اډانــه کــې د ملکــي خدمتونــو د يــوې قانونمنــدې، بــا ثباتــه، حســاب ورکوونکــې ادارې رامنځتــه کــول - البته د پېچلو اداري پروسو ساده کولو، د حقوقي چوکاټ پیاوړي کولو، د ملکي خدمتونو کارکوونکو ظرفیت لوړولو له لارې -  چــې د بنســټيزو خدمتونــو د وړانــدې کولــو لپــاره لــه عامــه سرچينــو څخــه د اغېزمنــې اســتفادې وړتيــا ولــري.

د ویب سایټ لینک