د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت

د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د افغانستان له کلیدي وزارتونو ګڼل کیږي. دغه وزارت دنده لري، چې د مخابراتي سکتور پالیسۍ طرحه او تدوین، ستراتیژۍ تطبیق، د معلوماتي ټیکنالوژۍ صنعت د ودې او پراختیا او ډیجیټلي بدلون لپاره د مناسبو شرایطو د رامنځته کیدو لپاره اسټنډردونه او لارښوونې جوړې، د

.نویو ټیکنالوژیو د استعمال څرنګوالی معرفي او د دودونې دهڅو ترڅنګ یې نوښتونه وهڅوي. همدا شان ډیجیټلي وړتیاوې پياوړې، له نویو اسانتیاوو استفاده ټول شموله، د افغانستان له لارې د معلوماتو د ترانزیت لازم شرایط رامنځته او د اړوند ملي پالیسیو او اسټنډردونو د تطبیق څارنه وکړي