د ټولګټو وزارت

وظایف و صالحیت های وزارت

 

وزارت فواید عامه افغانستان، در بخش های عمده، وظایف و فعالیت های ذیل را انجام میدهد، که شامل: توسعه، تطبیق، حفظ و مراقبت شبکه استراتیژیک سرک میباشد. این شبکه زمینه اتصال ملی و بین المللی را از طریق شاهراه های ملی، محلی به سرک های والیتی و ولسوالی ها هموار میسازد.

طرح و تدوین برنامه های استراتیژیک

طرح و تدوین برنامه های استراتیژیک، رسیدن به اهداف دراز مدت سکتور سرک میباشد، که از طریق ایجاد شبکه پایدار سرک نقش اساسی در اتصال منطقوی انجام میدهد. با طرح و تدوین برنامه های استراتیژیک، زمینه تامین سرمایه گذاری های پایدار سرک، بهبود در دسترسی و اتصال شبکه سرک و افزایش مصئونیت سرک فراهم میگردد.

پالیسی و برنامه ریزی

پالیسی و برنامه ریزی تحقیق و توسعه درست در سکتور سرک، توسط برنامه ریزی مؤثر و قابل تطبیق، انکشاف پالن های استراتیژیک، ارتقای ظرفیت سازمانی، تعین معیارهای استندرد شبکه سرک، مدیریت سالم از منابع مالی و انسانی، انکشاف سکتور خصوصی و حصول اطمنیان از تطبیق برنامه ها و پالیسی های این وزارت میباشد.

تحقیق و توسعه

تحقیقات تخنیکی و انکشاف سکتور سرک یکی از وظایف عمده وزارت فواید عامه میباشد، که در این بخش وزارت روی پالیسی و برنامه های مؤثر جهت ایجاد یک شبکه کارا و مصئون با در نظر داشت اهمیت اتصال منطقوی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و انکشاف متوازن را در نظر دارد.

پروژه سازی

این وزارت با استفاده از پالن های دراز مدت و میان مدت خویش در ایجاد پروژه های ساختمانی و حفظ و مراقبتی، به اساس معلومات جمع آوری شده از ساحه و با در نظر داشت تحلیل های تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی اقدام می نماید.

سیستم سازی

جهت ایجاد سهولت در امور تخنیکی و حمایوی، این وزارت مکلف است تا تحقیقات مسلکی و متداوم در مورد ایجاد سیستم های عصری که قابلیت توسعه و اتصال با سایر سیستم ها را داشته باشد، فراهم نماید.

ارتقای ظرفیت اداره

برای رسیدگی و رفع چالش های سازمانی، این وزارت باید به شکل متداوم تحقیقات مسلکی از کارکرد سکتور را روی دست گرفته تا مؤثریت و مثمریت سکتور را افزایش دهد. در قبال این مسایل وزارت باید از فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و ضعف در سکتور سرک را شناسایی، تحلیل و ارزیابی نماید. جهت رفع چالش های موجود در سکتور وزارت باید در برنامه ریزی خویش از سیستم های رایج جهان و تجارب گذشته استفاده نموده و برنامه های ارتقای سازمانی را تقویت نماید.

معیار سازی

با در نظر داشت شرایط جغرافیایی و اقلیمی افغانستان و با استفاده از معیارهای جهانی، وزارت فواید عامه، معیارهای دیزاین و زیربنا های ساختمانی منحصر به خود را به اساس تحقیقات مسلکی و متداوم ایجاد، این امر باعث میشود تا سرک ها با کیفیت باال و قیمت نازل اعمار گردد.

مصئونیت جاده

وزارت فواید عامه در بخش مصئونیت سرک اقدامات و تحقیقات مسلکی و متداوم را انجام میدهد. این فعالیت ها شامل:

تقویت بررسی مصئونیت سرک ها، جمع آوری آمار و ارقام حوادث، شناسایی نقاط آسیب پذیر، بررسی دیزاین سرک ها و عالیم رهنمائی ترافیکی سرک و ارایه خدمات عاجل بعد از حوادث طبیعی میباشد. جهت بهبود مصئونیت جاده، هماهنگی های دوامدار را با دیگر ادارات ذیربط تقویت میبخشد.

حالت اضطرار

جهت جلوگیری به موقع از مسدود شدن جاده ها و مختل شدن سیستم ترافیک جاده، این وزارت با ادارات ذیربط در بخش حوادث طبیعی، برنامه ریزی مینماید.

انکشاف سکتور خصوصی

این وزارت با ترغیب و تشویق سکتور خصوصی جهت ارتقای ظرفیت و رقابت سالم در سکتور سرک، پالیسی های اقتصادی که سازگاری با کشور های کمتر انکشاف یافته داشته باشد را طرح می کند، که این پالیسی ها ایجاب می نماید، تا دولت یک سهم فعال در ارزیابی و انکشاف سکتور داشته باشد.

ایجاد زمینه های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری روی زیر ساخت های پایدار شبکه سرک میتواند تضمینی باشد، برای اتصال منطقوی و رشد و توسعه اقصادی در افغانستان، بدین لحاظ وزارت فواید عامه در زمینه، برای جلب سرمایه گذاری های خصوصی از طریق ساختار )میکانیزمهای موثر در عرصه ساختمان، حفظ و مراقبت تقویت ببخشد.