د شکایتونو او عرایضو څانګه


درنو هېوادوالو

تاسو کولی شئ خپل شکایتونه د (۵۰۰۰) پنځه زره شمېرې له لارې د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست د شکایتونو او عرایضو له څانګې سره شریک کړئ.

د شکایتونو او عرایضو څانګه
د شکایتونو او عرایضو څانګه

د فورم ډاونلوډ د فورم ډاونلوډ