د لوړو زده کړو وزارت

د لوړو زده کړو وزارت د هیواد له تحصیلي او روزونکو وزارتونو څخه دی، چې اصلي هدف یې د څیړنو په بهیر کې پراختیا او بیا کتنه، د تحصیلي نصاب ښه والی او بیا کتنه، د وړتیا لوړونې د پروګرامونو پياوړتیا، د HEMIS  تطبیق ، اصلاحات او د اداري فساد له منځه وړل، د تقنیني اسنادو بیا کتنه، د محصلینو د

.اسانتیاوو زیاتولو د بهیر بیا کتنه، د اړوندو بهیرونو او جوړښتونو بیا کتنه او ښه والی، د عایداتي مرکزونو جوړول، له کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره د همکارۍ پراختیا، د کیفیت لوړیدو د خپلواکې ادارې رامنځته کول او د علمي مرکزونو اعتبار ورکول دي