د مالیې وزارت

د مالیې وزارت کاري ساحه:

 1. د عوایدو راټولول
 2. د هېواد ټولو ګمرکونو او مستوفیتونو مدیریت او نظارت
 3. د اقتصادي سیاست جوړونې (Economic Policy Making) یو منسجم چوکاټ چمتو کول
 4. د نړیوالو مرستو د جذب په موخه نړیوالو پراختیايي کنفرانسونو ته د دولت اسناد وړاندې کول
 5. د ملي بودیجې جوړول او پلي کول
 6. د دولتي ادارو د لګښتونو کنټرول او اجرا
 7. د دولتي شرکتونو او تصدیو مدیریت او نظارت
 8. د دولتي جایدادونو مدیریت او کنټرول
 9. د بیمي چارو تنظیم او نظارت
 10. د ارزښت لرونکو اسنادو (اوراق بهادر) چاپ
 11. د متقاعدینو د حقوق اجرا کول

د مالیې وزارت موخې:

د مالیې وزارت اصلي موخه داده، جې ټولې مالي چارې د اقتصادي اصولو او قوانینو پر بنسټ تنظیم کړي تر څو افغانستان اقتصادي ثبات، امن او پر ځان بساینه تر لاسه کړي او ددې ډاډ ورکړي چې عامه شتمني(بیت المال) په شفافه توګه د حساب له مخې د خلکو د اړتیاوو پوره کولو له پاره کارول کیږي.