د امر بالمعروف او نهي عن المنکراو شکایاتو اوریدلو وزارت

د امر بالمعروف او نهي عن المنکراو شکایاتو اوریدلو وزارت