د عامې روغتیا وزارت

د عامې روغتیا وزارت له کلیدي وزارتونو څخه دی، چې دنده یې د هیواد د نافذه قوانینو مطابق د خلکو د روغتیا او سلامتۍ پراختیا ده. دا وزارت په ټول افغانستان کې څه باندې ۲۴۰۰۰ روغتیایي او خدماتي پرسونل لري. دغه وزارت هر کال د افغانانو د ښوونې او روزنې، د ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره لوړ

.لګښتونه کوي