د سرحدونو او قبایلو وزارت

.دا وزارت هم له کلیدي وزارتونو څخه ګڼل کیږي. یاد شوی وزارت د ملي یووالي، ملی واکمنۍ، د هیواد د سیاسي حدودو د سلامتۍ، د ډیورنډ نامنلې فرضي کرښې شاوخوا او سرحدي سیمو کې د میشتو خلکو د ټولنیز ژوند، اقتصاد او فرهنګي کچې د لوړیدو لپاره کار کوي

دا وزارت، د مرکزي او ولایتي ادارو له لرلو سره د هیواد په ټوله سیاسي اوضاع کې اساسي او محوريٍ همکارۍ کوي، خو د ډیورنډ نامنلې فرضي کرښې په دواړو غاړو کې د میشتو وروڼو قومونو د دودیزو، فرهنګي، ټولنیزو، دیني او سیاسي اړیکو پر تامین زیات تمرکز لري. د سرحدونو او قبایلو وزارت د سرحدونو د

.ساتنې او ډیورنډ نامنلې فرضي کرښې په شاوخوا کې د میشتو خلکو او مرکزي حکومت همغږۍ ته د خپلو اساسي دندو له مخې ډېر کار کوي