# لوګو نام اداره توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د افغانستان د  اوسپنې پټلۍ اداره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره لیدلورې... 00706884623 ویب سایټ
2 د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ 00788575859 ویب سایټ
3 د چاپیریال ساتنی ملي اداره د چاپیریال ساتنی ملي اداره ۱- د انسان، ژویو او نباتاتو د روغتیا ساتنه او د هغوی د ژوند شرایط له ښه کول ۲- د ایکولوژی... 00799406497 ویب سایټ
4 د آریانا افغان هوايي شرکت د آریانا افغان هوايي شرکت د آریانا افغان هوايي شرکت کاري ساحه! د آریانا افغان هوایي شرکت د ملکي هوای... 00790071333 ویب سایټ
5 د افغان ټلې کام مخابراتي شرکت د افغان ټلې کام مخابراتي شرکت افغان تلې کام (افتل) یو مخابراتي شرکت دی چې د ثابت خط، بی سیم او د ډیټا صوت خدمتونه د ۲۵ کلن مجوز... 00203330333 ویب سایټ
6 د پلټنې عالي اداره د پلټنې عالي اداره د پلټنې عالي ادارې دندې او کاري ساحه د پلټنې عالي ادارې قانون څلورمه، پنځمه او شپا... 0 ویب سایټ
7 د مخابراتي خدمتونو د تنظـيم اداره د مخابراتي خدمتونو د تنظـيم اداره کاري ساحه: د مخابراتي خدمتونو د تنظـيم اداره د هېواد په سطح په مخابراتي سكتور پـ... 00202100765 ویب سایټ
8 د احصایې او معلوماتو ملي اداره د احصایې او معلوماتو ملي اداره لیدلوری، ماموریت او موخې 00730696903 ویب سایټ
9 د افغانستان د علومو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي    د افغانستان د علومو اکاډ... 0202201279 ویب سایټ
10 د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت د شرکت کاري ساحه: په لومړي ځل په کابل کې د اوبو رسولو شبکه په کال 1258... 00789387531 ویب سایټ