پوهنې وزارت

.د افغانستان پوهنې وزارت د اسلام د سپيڅلي دين د اصولو او اساساتو مطابق٬ ملي ارزښتونو او بشري حقوقو ته په درناوي د هېواد ټولو اتباعو ته د با کيفيته زده کړو او ښوونې روزنې د مساویانه زمينې د برابرولو ٬ متوازن انکشاف٬ اقتصادي ودې٬ سولې او امنيت لپاره بشري پانګونه او فعالیت کوي