د صنعت او سوداګرۍ وزارت

د کار ساحه: د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دري برخو کې کار کوی ۱- صنعت ۲- سوداګری۳- خدماتا چې درې واړه برخې يې د یو محرک،ټوله شموله او دوامداره اقتصادې ودې او په هیواد کې د بې وزلۍ د کمولو او لمنځه وړولو په موخه د انعطاف وړ، ځواکمن او سیالی کونکې خصوصي سکټور د جوړولو لپاره د زمینې برابرول .