د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت

.د افغانستان د ښارجوړونې او اراضۍ وزارت، چې مخکې د ښاراو کورجوړونې د وزارت په نوم پیژندل کیده، د هیواد له مهمو وزارتونو څخه دی

دا وزارت د ښاري سیاستونو د جوړولو او لارښوونې مسول دی.  دا وزارت د ښاري سیاستونو او لارښوونو د جوړیدو مسول دی، دغه راز له ښاروالیو د نور ملاتړ ترڅنګ ورته د ښاري ماسټر پلانونو په جوړولو او د ودانیو په حفظ او مراقبت کې مسولیت لري. سربیره پر دې، د ښاري تنظیم د ادارې، ښاري زیربناوو او

.خدمتونو، نا پلان شویو سیمو په پلاني کیدو، ځمکنۍ پراختیا او کور جوړونې برخو کې فعالیت کوي