د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون

د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون

د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون د یوسلو اووه پنځوسمې مادې له مخې، د افغانستان اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې رامنځته شوی. دغه ک...

ویب سایټ
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی قانون‌مند، غیرسیاسی، باثبات و حسابده در چهارچوب حکومت‌داری خوب ک...

ویب سایټ
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون

د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون

د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د هیواد نافذه قوانینو په مطابق، د ټاکنو په بهیر کې د عدالت او شفافیت تامینولو په موخه له ټولو شونو لارو څخه کار اخلي...

ویب سایټ
د ټاکنو خپلواک کمیسیون

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

د اساسي قانون د ۱۵۶ مادې پر بنسټ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هېواد کې د ټولو خلکو رایو ته مراجعه کول  او د ټاکنو د ټولو ډولونو او ټولپوښتنې د ادار...

ویب سایټ
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو یو ملي کمیسیون دی چې د بن توافقنامې او د افغانستان جمهور رئیس د فرمان له مخې د ۱۳۸۱ کال د غبرګولي...

ویب سایټ