د ادارو عاجل شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
1 د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت 0202312264
2 د ښځو چارو وزارت د ښځو چارو وزارت 0202946381
3 د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت 0202951389
4 د اقتصاد وزارت د اقتصاد وزارت 0202100428
5 د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت 02025003570
6 د مالیې وزارت د مالیې وزارت 02029242900
7 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 0202520458
8 د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 0202922460
9 د عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت 0202301374
10 د اطلاعاتو او کلتور وزارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت 0202101301