ټرانسپورت وزارت

ټرانسپورت وزارت، د افغانستان حکومت له مهمو وزارتونو څخه دی، چې لومړۍ دنده یې د یوه اغېزناک، خوندي، د لاسرسي وړ، دوستانه چاپېریال لرونکي، منصفانه، موډرن او با کیفیته ټرانسپورتي سیستم لپاره ډیزاین، تنظیم، اداره او مدیریت کول دي. دغه وزارت، همدا شان په دې برخو کې د خصوصي سکتور د بشپړ

.ګډون د هڅونې له لارې، د هېواد اقتصاد ته هم ګټه رسوي