د کار او ټولنیزو چارو وزارت

د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مهمو دولتي بنسټونو څخه دی، چې د ملي ثبات د اجنډا په همغږۍ، د افغانانو د ځان بسیاینې او سوکالۍ او داسې ټولنې د لرلو لپاره فعالیت کوي، چې ټول افراد پکې د مساوي حقوقو او فرصتونو خاوندان وي. د دغه وزارت اساسي هدف د فقر کمول، د کارموندنې اسانتیا زیاتول، د ټولنیز مشارکت پياوړتیا او د ټولنې له زیانمن قشر ملاتړ یې له مهمو دندو څخه دي.