د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت، مذهبي چارو ته د افغانستان د حکومت د رسیدنې کلیدي وزارت دی. سعودي عربستان ته د حج کوونکو استول، د وقف د عوایدو را ټولونه او یوه ځانګړي بانکي حساب ته استول، د وقف اړوند مالونو پیژندنه، په مسجدونو او مقدسو ځایونو کې د نجونو او هلکانو اسلامي روزنه، د بهرنیو چارو

.وزارت له لارې په ټوله نړۍ کې له اسلامي سفارتونو او سازمانونو سره د دیپلوماتیکو اړیکو د لرلو ډاډ ترلاسه کول او په ملي کچه د مذهبي مسایلو په اړه د عامه پوهاوي زیاتول د یاد شوي وزارت اساسي دندې دي