د بهرنیو چارو وزارت

.بهرنیو چارو وزارت د حکومت د بهرني سیاست د چارو د مخته وړلو مسولیت لري. دغه وزارت د بهرني سیاست پر اساسي کرښو د کار ترڅنګ، له بهرنیو دولتونو او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې تنظیموي او له هیواده بهر د هیواد د اتباعو د حقونو د ساتنې لپاره فعالیت کوي

.د وزارت په نورو مهمو دندو کې د دیپلوماتیکو او قونسلي خدمتونو وړاندې کول، له دولتونو سره د ستراتیژیکو توافق لیکونو، تړونونو او هوکړه لیکونو د موادو تطبیق، د افغانستان د اتباعو د حقونو تامین، په بهرنیو هیوادونو کې د قونسلي خدمتونو وړاندې کول او دغه راز د افغان زده کړیالو ستونزو ته رسیدنه یادولی شوو