د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

.د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په څلورو سکتورونو کې فعالیت کوي او دندې یې هم د همدغو سکتورونو پر پرمختګ متمرکزې دي. کرنې وزارت په هر ولایت کې یو دویم واحد او په ډېرو ولسوالیو کې د ترویج مدیریت لري

 .دا وزارت، د خپلو دویمو واحدونو له لارې په څلور واړو سکتورونو کې د اړتیاوو د ارزونې، د اړینو پروژو د برآورد او سروې او په اړه یې خلکو سره د مشورې او پریکړې صلاحیت لري