عدلیې وزارت

د عدلیې وزارت مهمې دندې او کاري ساحه

د عدلیې وزارت د افغانستان اسلامي امارت حکومت له مرکزي ادارو څخه دی، چې مهمې دندې یې عبارت دي له :

 • د افغانستان اسلامي امارت د فرمانونو او قوانینو د مسوداتو ترتیبول.
 • د افغانستان اسلامي امارت دولت له قوانینو سره د بهرنیو سوداګریزو توافقنامو، کنوانسیونو، د بین المللي حقوقي قراردادونو د سمون په اړه یې نظر ورکول.
 • د هغو قوانینو او مقرراتو مسودې چې د وزارتونو او ادارو له لوري طرح کېږي د هغو غوښتنه او د نظریاتو یې ارزونه اود اړوندو ادارو د کارپوهانو په مرسته د هغو مقررو او قوانینو تکمیلول.
 • وزارتونو او دولتي اداروته قانوني او حقوقي مشورې ورکول.
 • د دولت د مادي ګټو اوملکیتونو څخه دفاع او د اړتیا په صورت کې د دولت پر پور وړیو قانوني دعوه دایرول.
 • د کورنیو اورعیت د شکایت پربنسټ د هغوی له مدني د ملکیت اوکار له حقونو دفاع او د محاکمو د صادر شویو پرېکړو دعملي کولو په خاطر د مدني شخړو په اړه د لارو چارو غوره کول.
 • د حقوقو په برخه کې د عامه پوهاوي د سطحې د لوړاوي په اړه هڅې.
 • د سیاسي ګوندونو او جمیعتونود اساسنامو ارزونه، ثبت او د فعالیت لپاره هغوی ته رسمي جواز ورکول.
 • د حقوقي مرستو اړوند چارو اداره او تنظیم.
 • د معاملاتو د لارښوونې اوعریضه لیکونکو د کاري جواز نامو تنظیم او صادرول.
 • د تابعیت له قانون سره سم، د تابعیت د تر لاسه کولو او پرېښودلو د سندونو د قانوني پړاوونو بشپړول.
 • د تقنیني اسنادو چاپ او نشر.
 • د ثبت شویو سوداګریزو نښو خپرول اوپه رسمي جریده کې د ثبت شویو اسنادو اعلانونه.