# لوګو د خپلواک ریاست نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د ملي پراختیا شرکت د ملي پراختیا شرکت د ملي پراختیا شرکت 00 ویب سایټ
2 د افغانستان د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د افغانستان د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست معلومات در مورد تشکیلات، اهداف و وظایف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش (1) معرفی ریا... 0930744353036 ویب سایټ
3 د کابل ښاروالۍ د کابل ښاروالۍ د کابل ښاروالۍ 00792743685 ویب سایټ
4 د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست 00202143351 ویب سایټ
5 د افغانستان بانک عمومی ریاست د افغانستان بانک عمومی ریاست د افغانستان بانک تاریخچه 093202104146 ویب سایټ
6 د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برېښنا شرکت   00795219045 ویب سایټ
7 د ښاروالۍ عمومي ریاست د ښاروالۍ عمومي ریاست د ښاروالۍ عمومي ریاست 00202104703 ویب سایټ
8 د استخباراتو لوی رياست د استخباراتو لوی رياست د استخباراتو لوی رياست 01919 ویب سایټ
9 د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست .د افغانستان ملي راډیو ټلویزون د افغانستان یوه دولتي رسنه ده چې په حقی... 0202310728 ویب سایټ
10 د بدني روزنې عمومي ریاست د بدني روزنې عمومي ریاست .د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست  د افغانستان اسلامي امارت د بو... 0700289627 ویب سایټ