# لوګو د خپلواک ریاست نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره د اوبو معینیت د پیل کیدو لنډه تاریخچه: 00202522472 ویب سایټ
2 د سیمه ییزه اورګانونو اداره د سیمه ییزه اورګانونو اداره د سیمه ییزه اورګانونو ادارې... 00796432717 ویب سایټ
3 د زندانونو د چارو د سمون اداره د زندانونو د چارو د سمون اداره د زندانونو د چارو د سمون اداره 00202340532 ویب سایټ
4 د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریال ساتنې ملي اداره 00799406497 ویب سایټ
5 دتخنیکي او مسلکي زده کړو اداره دتخنیکي او مسلکي زده کړو اداره  دتخنیکي او مسلکي زده کړو اداره 0105 ویب سایټ
6 د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره 00202321048 ویب سایټ
7 د پلټنې عالي اداره د پلټنې عالي اداره د پلټنې عالي اداره 00202521534 ویب سایټ
8 د ملکي هوايي چلند اداره د ملکي هوايي چلند اداره د ملکي هوایي چلند تاریخچه څرنګه چې ټولو ته څرګنده ده، افغا... 00778445472 ویب سایټ
9 د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره د افغانستان دمخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره (اټرا) په ۲۰... 0999 ویب سایټ
10 د افغانستان برښنا شرکت د افغانستان برښنا شرکت   0144 ویب سایټ
11 د افغانستان د علومو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي د علومو اکاډمی پېـژ... 00202201279 ویب سایټ
12 د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست 00000 ویب سایټ
13 دمسکراتو او نشه یی توکو د جرایمو پرضد د مبارزی عدلي او قضایي مرکز دمسکراتو او نشه یی توکو د جرایمو پرضد د مبارزی عدلي او قضایي مرکز دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي... 00700253718 ویب سایټ
14 د ښاري اوبو رسولو او کاناليزاسیون شرکت لوی ریاست د ښاري اوبو رسولو او کاناليزاسیون شرکت لوی ریاست د افغانستان ښاري اوبو رسولو او کاناليزاسیون شرکت لوی ریاست 00799111154 ویب سایټ
15 د افغانستان د سوداگرۍ او پانګونې اتاق د افغانستان د سوداگرۍ او پانګونې اتاق د افغانستان د سوداگرۍ او پانګونې اتاق 00703521948 ویب سایټ
16 د انرژي خدمتونو د تنظیم اداره د انرژي خدمتونو د تنظیم اداره د انرژي خدمتونو د ت... 00747767577 ویب سایټ
17 د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي امنیت عمومي ریاست .د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي ګټو، د ثبات او امنیت ټینګښت، له قوانینو... 01919 ویب سایټ
18 د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست .د افغانستان ملي راډیو ټلویزون د افغانستان یوه دولتي رسنه ده چې په حقی... 0202310728 ویب سایټ
19 د بدني روزنې عمومي ریاست د بدني روزنې عمومي ریاست .د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست د اساسي قانون د ۵۲ مادې پر اساس د ا... 0700289627 ویب سایټ