# لوګو د خپلواک ریاست نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان برېښنا شرکت   00795219045 ویب سایټ
2 د ښاروالۍ عمومي ریاست د ښاروالۍ عمومي ریاست د ښاروالۍ عمومي ریاست 00202104703 ویب سایټ
3 د استخباراتو لوی رياست د استخباراتو لوی رياست د استخباراتو لوی رياست 01919 ویب سایټ
4 د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست .د افغانستان ملي راډیو ټلویزون د افغانستان یوه دولتي رسنه ده چې په حقی... 0202310728 ویب سایټ
5 د بدني روزنې عمومي ریاست د بدني روزنې عمومي ریاست .د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست  د افغانستان اسلامي امارت د بو... 0700289627 ویب سایټ