# لوګو د خپلواک ریاست نوم توضیحات د تلیفون شمېره ویب سایټ
1 د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي امنیت عمومي ریاست .د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي ګټو، د ثبات او امنیت ټینګښت، له قوانینو... 01919 ویب سایټ
2 د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست د ملي راډیو ټلویزون عمومي ریاست .د افغانستان ملي راډیو ټلویزون د افغانستان یوه دولتي رسنه ده چې په حقی... 0202310728 ویب سایټ
3 د بدني روزنې عمومي ریاست د بدني روزنې عمومي ریاست .د بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست د اساسي قانون د ۵۲ مادې پر اساس د ا... 0700289627 ویب سایټ