70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با وزیر دولت در...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر دیدار نمود. وزیر دولت در امور حقوق بشر در مورد پروسه صلح، گزارش های نشر شده در رابطه به و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با معاون سفیر امریکا در افغا...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با خانم کرن دیکر معاون سفارت امریکا که ماموریت اش در افغانستان به پایان رسیده است، دیدار تودیعی نمود.رئیس اداره امور از تلاش های...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با رئیس کمیسیون حقوق بشر جام...

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با ناهید فرید رئیس کمیسیون حقوق بشر جامعه مدنی و امور زنان و نیلوفر جلالی کوفی عضو ولسی جرگه ملاقات نمود.در این ملاقات در مورد و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور پارلمان...

داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در دیدار با گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد چگونگی هماهنگی میان شورای ملی و ریاست عمومی اداره امور صحبت نموده، بر...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نایب دوم جرگه ملاقات کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور غلام عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه دیدار نمود. در این ملاقات در مورد گسترش هرچه بیشتر رابط ولسی جرگه و حکومت بحث تبادل نظر نمودند.رئیس...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی بلخ دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد اسحاق رهگذر والی بلخ دیدار نمود. در دیدار والی بلخ پلان های خویش را در زمینه اصلاحات در اداره محلی، معارف، چگونگی جلوگیری از ف...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر