مولوي سيف الدين تائب؛ هدف از تغییر و تبدیل افراد، اصلاح و کارکرد خوب در نظام است

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا قرارداد پروژه تدارک گاز مایع مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امورا.ا.ا، دارای تشخیصیه نمبر AOP/021/1402/NCB را ب...

معلومات بیشتر

اعلان مجدد پروژه تدارک ماشین آلات

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ماشین آلات وسایط ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای ریاست عمومی اداره امور اشتراک نموده و نقل سافت ش...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تصمیم به اعطای تصمیم قرارداد

ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد ، قرارداد پروژه تدارک سبزیجات مورد ضرورت ریاست محترم خدمات برای ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/018/1402/NCBرا با شرکت محترم تجارتی و لوژستیکی مولا نص...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

  ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک پرزه جات ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت برای ریاست عمومی اداره امور اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی؛ جهت خود کفائی باید تلا...

  جلسه به منظور ارائه خدمات بهتر صحی به ریاست مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ا.ا.ا، با اشتراک نمایندگان وزارت صحت عامه، اداره ملی غذا و دوا و شورای طبی افغانستان برگزار گرد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر